Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Contactdag Zeeland 2012

De organisatie voor de Contactdag Zeeland 2012 is al in volle gang. De contacten met de werkwinkelleiders zijn gelegd en de locatie is vastgelegd. Van harte nodigen wij u allen uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse studiedag met als thema "de heilige Geest in ons midden", dit jaar op zaterdag 10 november in de Emmaüskerk in Terneuzen. Dit jaar hebben we de dagindeling aangepast.

 

 

placed

  

 

placedBisschop Van den Hende en de medewerkers van de pastorale dienstverlening voor liturgie en kerkmuziek namen het initiatief tot de compositie van de vaste misgezangen speciaal voor vormselvieringen. De nieuwe “Mis van de heilige Geest” wijst niet alleen naar het Pinksteren van toen en het jaarlijkse Pinksterfeest van nu, maar de compositie is in het bijzonder bestemd voor de vieringen van het vormsel her en der in het bisdom in de loop van het jaar en die  we als echte pinkstervieringen mogen beschouwen. Want ook in onze tijd geeft Jezus, de levende Heer, de heilige Geest aan de mensen van nu.

De vormselcompositie bevat nieuwe elementen voor de vaste gezangen uit de liturgie voor de vormselmis: Heer ontferm U, Eer aan God, Heilig en Lam Gods. Deze teksten zijn naar oorsprong en inhoud verbonden met de heilige Schrift. Wij mensen en gelovigen van verschillende generaties zijn ons er niet altijd van bewust, maar wat de viering van de liturgie betreft staan we als Kerk in een lange traditie met een bijbelse oorsprong.

 

Naast de ‘Mis van de heilige Geest’ zijn begin dit jaar ook nieuwe bijbels geïnspireerde liederen en gezangen voor de liturgie van het Vormsel verschenen.placed Hierbij behoren ook een aantal antwoordpsalmen uit het lectionarium.  De vier psalmen (psalmen 23, 96, 104 en 117) op tekst van Ad Bronkhorst o.p. zijn van muziek voorzien door Frans Bullens.  Daarnaast gaf het bisdom opdracht aan Frank van Nimwegen om het ‘Lied tot de heilige Geest’ van muziek te voorzien.  De bundels ‘Vier antwoordpsalmen’ en ‘Lied tot de heilige Geest’ zijn gepresenteerd tijdens de diocesane zangdag op zaterdag 4 februari 2012 in de H. Bartholomeuskerk te Zevenbergen. De antwoordpsalmen werden met de aanwezigen ingestudeerd.

Het koorkringbestuur heeft, na de algemene ledenvergadering gehoord hebbende, besloten om de activiteiten op een afwisselende plaats in de regio te organiseren. Het betreft de Zangavond, de Algemene Ledenvergadering en de Contactdag Zeeland. Met ingang van 2012 is de spreiding gestalte gegeven.

De Contactdag wordt dit jaar voor het eerst gehouden in de Emmaüskerk in Terneuzen. Dit is de kerk van de geloofsgemeenschap Terneuzen van de Elisabethparochie. De Emmaüskerk heeft  voldoende gelegenheid om met aparte groepen aan het werk te gaan.  De ontvangst is via de deur van het parochiebureau.

 

 

Dagindeling

13.00 uur            ontvangst koffie en thee

13.30 uur            opening door de voorzitter koorkringbestuur

13.35 uur            centrale werkwinkel   door Frans Bullens en Marcel Mangnus

14.45 uur            koffie-/theepauze

15.00 uur            vervolg centrale werkwinkel

16.15 uur            pauze

16.30 uur             eucharistieviering (voorganger is  vicaris P. Verbeek)

17.30 uur            maaltijd (broodjes)

18.30 uur            einde

Tijdens de centrale werkwinkel staat de 'Mis van de heilige Geest' centraal, alsook liederen die gezongen kunnen worden tijdens de vormselvieringen: Wij bijéén,   psalm 23,   Alleluia - Kom, heilige Geest,   Geest van hierboven,   Heer, uw licht en uw liefde,   Wij zijn het lichaam,   voorbede-acclamatie: Geest van vuur, Geest van leven.

 

 

placedWerkwinkelleiders

Frans Bullens (Veghel, 1954) studeerde orgel bij Maurice Pirenne op het Branbants Conservatorium. Hij behaalde er in 1978 het einddiploma orgel en in 1996 elektronische toesten-lichte muziek. Frans is als docent orgel, elektronische toetsen en koorvorming verbonden aan de stichting ‘Het KunstPodium – Dongen, Gilze & Rijen’ en de stichting ‘H 19’-kunstzinnige vorming te Oosterhout.

Verder is Frans werkzaam als cantor-organist in de Parochie van Dongen en Klein Dongen-vaart en als zodanig verbonden aan de Laurentiuskerk. Bij gelegenheid is Frans ook componist en bewerker van veel instrumentale en vocale (kerk)-muziek.

                              

                                           

 

Marcel Mangnus (Hulst, 1986) volgde zijn muzieklessen aan de Zeeuwse Muziekschool te Hulst. Hier kreeg hij o.a. les van Jos Vogel. Ook volgde hij solfègeles en  koorzang aan de Stedelijke Muziekacademie te Sint-Niklaas.

Na zijn middelbare schoolperiode studeerde Marcel verder aan het Koninklijk placedConservatorium te Gent bij orgeldocent Ignace Michiels, kathedraalorganist in Brugge. In 2007 behaalde hij zijn Bachelordiploma Uitvoerend Musicus en in 2009 schreef hij zijn scriptie en presenteerde zijn eindproject. In 2010 behaalde Marcel zijn Masterdiploma Uitvoerend Musicus. Hij slaagde met de grootste onderscheiding voor het Eindexamen Orgel in de Kathedraal te Brugge. Tevens behaalde hij het diploma Lerarenopleiding in de muziek (Muziekpedagogie). 

Marcel Mangnus is organist-titularis van de St. Willibrordusbasiliek te Hulst, waar hij het Frans-barokke Loys-Isoré orgel uit 1610 bespeelt. Hier is hij als organist verbonden aan het Dameskoor te Hulst en de Cantorij der Basiliek. Ook is hij als begeleider actief bij diverse koren in de regio. Als uitvaart-organist is Marcel werkzaam in Oost Zeeuws-Vlaanderen en België. Daarnaast heeft hij een eigen lespraktijk en is lid van de Orgelcommissie te Hulst. Momenteel volgt Marcel orgelles bij Kees van Eersel.

 

 

Iedereen die aan de studiedag wil deelnemen kan zich op één van onderstaande manieren opgeven:

* schriftelijk:  Contactdag Zeeland  Mgr. de Backerestraat 5   4529 GR  Eede

* per e-mail: contactdag.zeeland@skynet.be

* via het inschrijfformulier op deze website, klik hier

De bijdrage van € 15,00 dient u, gelijktijdig met de inschrijving over te maken op girorekening 67.07.442  ten name van  Contactdag Zeeland  Hoogstraat 1  4521 BK  Biervliet.

 

Wanneer één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam, adres, of ze in het bezit zijn van een koorpartituur van de 'Mis van de heilige Geest' en of ze  gebruik maken van de broodjesmaaltijd, doorgeven.

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld