Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

25 jaar koorkringen in Zeeuws-Vlaanderen

We gedenken dit jaar dat op 13 januari en 22 juni 1990 er in Zeeuws-Vlaanderen twee koorkringen zijn opgericht door het diocesaan bestuur van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in het bisdom van Breda. Beide koorkringen zijn met ingang van 1 september 2002 samengevoegd tot de huidige koorkring Zeeuws-Vlaanderen. In het volgende artikel leest u een korte samenvatting van die 25 jaar.

 

 

 

 

Eind jaren tachtig van vorige eeuw waren er in het bisdom van Breda, in het West-Brabantse deel dan, verschillende koorkringen. Het dekenaat Zeeland was echter een black-spot op de kaart van het bisdom. Dat was dan ook reden dat het diocesaan bestuur van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging zich ging richten op Zeeland om ook daar koorkringen op te richten. In de drie Zeeuws-Vlaamse regio’s werden door Harry Muskens contactpersonen gezocht om ter plaatse stuurgroepen op te richten. Er werd een inventarisatie gemaakt van de aanwezige koren, die vervolgens een enquêteformulier ontvingen. Die na ontvangst werden geëvalueerd door de opgerichte stuurgroepen. Er werden vervolgens gespreksbijeenkomsten gehouden met geïnteresseerde vertegenwoordigers van de koren. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van koorkringen in Zeeuws-Vlaanderen.

De 13 parochies in het oosten vormden vanaf 13 januari 1990 samen Koorkring Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Bijzonder jammer is dat er van de koorkring geen archief bewaard is gebleven. Voor het overig gedeelte bleef de vraag ‘wordt het één koorkring of toch twee’. Uiteindelijk werd beslist om één koorkring op te richten op 22 juni 1990 die de naam Koorkring Midden & West Zeeuwsch-Vlaanderen kreeg.

De beide besturen gingen aan de slag, ieder op zijn eigen manier. Het was in die tijd gebruikelijk dat er korenavonden werden georganiseerd.  Ook  in Zeeuws-Vlaanderen kwamen zulke avonden. De koren zongen samen rond een thema liederen uit hun eigen repertoire, maar er was ook plaats voor samenzang en een lezing. De avonden waren vooral bedoeld om naar elkaar te luisteren en te ontdekken wat  er nog aan mogelijkheden waren om bij dat thema te zingen.  De eerste korenavond in Midden & West Zeeuwsch-Vlaanderen werd georganiseerd in de R.K.-kerk in Axel. De NCRV maakte die avond opnames en het bestuur kreeg daar een ruime vergoeding voor. Dit was dan ook een prachtig startkapitaal voor de koorkring.

Jaarlijks organiseerde het diocesaan bestuur van de NSGV in het Bisdom van Breda in  samenwerking met de Commissie voor Liturgie een jaarlijkse studiedag. In de begin periode van de Zeeuwse Koorkringen ging de studiedag door in Etten-Leur. Voor veel Zeeuwen was dat een ‘brug te ver’.  Op 9 december 1995  zijn de drie Zeeuwse koorkringbesturen tot een samenwerking gekomen die uitmondde in een studiedag, de Contactdag Zeeland. De eerste studiedag werd op 11 oktober 1997 gehouden in de Opstandingskerk in Terneuzen. Het was direct een succes, zodat besloten werd om de studiedag jaarlijks te organiseren en dat op de tweede zaterdag in november. Dit leek een geschikte datum zo tussen de zomervakantie en Kerstmis. Echter haakte al snel, door bestuursproblemen, Koorkring Noord- en Midden Zeeland af. De beide Zeeuws-Vlaamse koorkringen gingen echter verder en de studiedag werd in verschillende locaties gehouden (Aardenburg, Hulst, Axel, Oostburg, Terneuzen, Sluiskil). Sinds enkele jaren is het bestuur van Zeeuwse Eilanden ook weer betrokken bij de studiedag. Daardoor werd de Contactdag Zeeland in 2014 in Lewedorp gehouden.

Twee keer per jaar was er een vergadering van het diocesaan NSGV-bestuur met de besturen van de 13 koorkringen in het bisdom. De vergaderingen gingen telkens door op woensdagavond in het ‘Withof’ van de zusters Franciscanessen in Etten-Leur. Voorzitter, zuster Wivina, en de secretaris, Ronald van Quekelberge, van de koorkring Midden & West Zeeuwsch-Vlaanderen gingen er telkens heen. Zo ook naar de vergadering toen Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek bij het bisdom, als opvolger van Harrie Muskens werd gepresenteerd. Van de 13 koorkringbesturen was alleen Midden & West Zeeuwsch-Vlaanderen aanwezig. Dat gaf duidelijk aan dat de bestuursleden van de koorkring heel plichtsbewust omgingen met hun functie.

Begin van deze eeuw kreeg het bestuur in Oost Zeeuws-Vlaanderen te kampen met terugloop van bestuursleden. Myriam Smits (in die tijd pastoraal werkster in de regio) en Veronique Meijs bleven alleen zitten. Door de goede samenwerking bij de organisatie van de Contactdag werd besloten om samen te gaan. Op een gezamenlijk gehouden Algemene Ledenvergadering op zaterdag 29 juni 2002 werd ingestemd met het samengaan van beide koorkringen met ingang van 1 september 2002. Van beide koorkringbesturen kwamen leden in het nieuwe bestuur.

Het nieuwe koorkringbestuur organiseerde in die tijd een jaarlijkse korenavond, om de 1,5 jaar een korenvond voor kinder- en jeugdkoren en de Contactdag Zeeland. Omdat de interesse bij de koren voor de korenavonden terug liep is zeven jaar geleden besloten om jaarlijks in mei een zangavond te organiseren. Vanaf het begin zijn Ignace Thevelein, verantwoordelijke voor kerkmuziek in het bisdom Brugge, en Marcel Mangnus, adviseur van het koorkringbestuur en organist-titularis van de H. Willibrordusbasiliek in Hulst, de vaste medewerkers. De zangavond rouleert jaarlijks van locatie en parochie. Hierdoor mag duidelijk zijn dat het koorkringbestuur er is voor de drie parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

 

 

Maar ook PR en communicatie zijn een aandachtspunt in het bestuur. Zo verschijnt nu voor het achtste jaar een nieuwsbrief met nieuws uit en voor de koren in onze regio. Daarnaast is er een eigen website opgezet die door velen wordt bezocht en een Facebook pagina. Naast de aandacht voor liturgie en kerkmuziek vindt het bestuur het belangrijk om er voor de koren te zijn. Een voorbeeld daarvan is ook de medewerking die verleend is bij de installatie van pastoor Wiel Wiertz. Pastoor Wiertz vond het belangrijk dat de viering op 28 november 2014 een viering voor en van de drie parochies zou zijn. Het kringbestuur is toen gevraagd om medewerking te verlenen en het voortouw te nemen voor de zang in de viering. Alle koren hebben toen van de koorkring een mail ontvangen om medewerking te verlenen.  Vanuit alle drie de parochies waren enthousiaste zangers en zangeressen die mee hebben gezongen. Een mooi voorbeeld om in onze regio, met een eigen vlag en volkslied, samen te werken tot eer en glorie van onze God.

 

 

Over de 25 jaar is natuurlijk nog veel meer te zeggen en te schrijven. Want vele mensen hebben in die 25 jaar wat betekend voor en namens de koorkring(en).  We zijn iedereen, en we noemen geen namen, heel dankbaar voor zijn of haar medewerking aan de activiteiten van de koorkring. Zonder de betrokkenheid van zangers, zangeressen, koorleiding en begeleiders is het onmogelijk dat het bestuur zijn taak en werk kan verrichten.

Het koorkringbestuur is ook op zoek naar versterking en aanvulling. Vanuit de Maria Sterre der Zeeparochie heeft er momenteel niemand zitting in het bestuur. We vinden dit bijzonder jammer en zouden het op prijs stellen mocht iemand zich aanbieden om zitting te nemen in het koorkringbestuur zodat de verdeling naar de parochies weer op peil is.

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld